Център за професионално обучение

-КУРСОВЕ ADR

8 Януари 2016г.
Курс ADR
ВИДОВЕ КУРСОВЕ ЗА ВОДАЧИ,ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ

 ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИДОБИВАНЕ НА ДОКУМЕНТA. Основен курс.

Задължителен. Продължителност – 20 учебни часа

 • цел и приложение на ADR и нашето законодателство; задължения, отговорности, санкции;
 • опасни свойства на вещества, класове и знаци за опасност;
 • опаковки: изисквания, съвместен превоз на различни опасни товари;
 • превозни средства: изисквания, оборудване и сигнализация;
 • документация при превозите;
 • правила при товарене, разтоварване и превоз;
 • действия при аварийни случаи и оказване на първа помощ;
Б. Превоз на опасни товари в цистерни.

Специализиран курс. Продължителност – 13 учебни часа

 • типове цистерни и МПС: изисквания към тях, одобряване, сигнализация;
 • специфика на различните вещества и допустимост за превоз в цистерни;
 • правила при пълнене, разтоварване и движение по маршрута;
 • документация при превоза
 • действия при аварийни ситуации;
В. Превоз на взривни вещества и изделия (Клас 1).

Специализиран курс. Продължителност – 8 учебни часа

 • структура и обхват на клас 1, класификационни кодове и групи на съвместимост;
 • изисквания за опаковките и знаците за опасност;
 • специфични разпоредби и забрани при превоз на взривни вещества и изделия;
 • превозни средства: изисквания, оборудване, сигнализация;
 • документация;
 • действия при аварийни случаи;
Г. Превоз на радиоактивни материали (Клас 7).

Специализиран курс. Продължителност – 8 учебни часа (1 ден)

 • естество на радиацията и последствията от нея; радиологични единици;
 • безопасност, защита и контрол при работа; радиационни дози;
 • опаковки: видове, изисквания, маркировка, транспортни категории на товарите;
 • изисквания към МПС, оборудване, сигнализация;
 • правила и забрани при товарене и подреждане на товара;
 • правила и ограничения за превоз; транспортен индекс;
 • документация;
 • задължения и отговорности на водача и действия при аварии;

 ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ДОКУМЕНТA. Основен курс

Задължителен. Продължителност – 9 учебни часа.

Б. Превоз на опасни товари в цистерни.

Специализиран курс. Продължителност – 6 учебни часа

В. Превоз на взривни вещества и изделия (Клас 1).

Специализиран курс. Продължителност – 4 учебни часа

Г. Превоз на радиоактивни материали (Клас 7).

Специализиран курс. Продължителност – 4 учебни часа

(Лекциите в опреснителните курсове са по същият тематичен материал, но с по-малък брой часове.Обучението се провежда заедно с основната група)

КУРС ЗА КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗА НА ОПАСНИ ТОВАРИ
80 учебни часа

ЦЕНИ-СОФИЯ

Сподели

Коментари

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg